Loading...

Děkujeme za vaši zprávu

Děkujeme za vaši zprávu. Byla úspěšně odeslána.

Úspěšně odesláno

Váš e-mail byl úspěšně přihlášen k newsletteru

Získejte nabídku

Co bude následovat po vyplnění dotazníku?

 1. Ozveme se Vám s termínem schůzky / telefonátu.
 2. Probereme, kde Vám umíme pomoct, a ukážeme Vám demo,
  jak by to mělo fungovat.
 3. Provedeme Vás onboardingem a nastavíme vše pro profesionální finanční management.

Odesláním potvrzujete, že jste seznámeni se zpracováním osobních údajů.

GDPR

Správce osobních údajů: Proefo Conaas s.r.o.

Spisová značka: C 314322 vedená u Městského soudu v Praze

Sídlo: Rohanské nábřeží 717/4, Karlín, 186 00 Praha 8

Identifikační číslo: 05923336

michal.belan@proefo.com

Při poskytování našich služeb, provozu webu a aplikace proefo.com a symfio.app zpracováváme v níže uvedeném rozsahu osobní údaje klientů, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 216/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Tyto zásady zpracování osobních údajů poskytují našim klientům (vám) ucelenou představu o způsobech, jakými zpracováváme vaše osobní údaje, stejně jako o vašich souvisejících právech. Uvedené zásady naplňují podmínky informační povinnosti dle čl. 13 GDPR.

Uzavřením smlouvy, přijetím nabídky, využíváním našich služeb, zaškrtnutím příslušného tlačítka či obdržením těchto zásad či odkazu na ně během komunikace s námi klienti souhlasí se zpracováním těch osobních údajů, pro jejichž zpracování nemá Proefo Conaas s.r.o. jiný právní důvod.

Základní pravidla zpracování

Při zpracování osobních údajů se řídíme těmito pravidly:

 • postupujeme vždy korektně a transparentně;
 • údaje zpracováváme pouze pro legitimní účely;
 • zpracování omezujeme na nezbytný rozsah nutný k dosažení níže stanoveného účelu;
 • údaje průběžně aktualizujeme,
 • údaje ukládáme pouze po nezbytnou dobu k dosažení níže stanoveného účelu;
 • s údaji neobchodujeme;
 • zodpovědně zajišťujeme potřebné zabezpečení.

Právní základ zpracování

Údaje zpracováváme na základě:

 • uzavření a plnění smlouvy s klienty, popř. nutnosti zpracovat poptávku našich služeb podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 • plnění právních povinností naší společnosti (především účetní, daňové a jiné právní povinnosti) podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
 • souhlasu klienta uděleného při návštěvě našich webů, při používání aplikace a našich služeb, či ve smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, což se týká výhradně údajů, pro které nemáme jiný právní titul (předchozí 2 odrážky);

Souhlas se zpracováním údajů, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu, můžete kdykoliv odvolat na adrese či emailu uvedeném výše.

Rozsah zpracování osobních údajů

Pokud s námi chcete spolupracovat, potřebujeme vaše osobní údaje, zejména pro úspěšné vyřízení poptávky, uzavření smlouvy a plnění našich zákonných povinností (účetnictví, archivace apod). Bez poskytnutí některých osobních údajů není možné smlouvu uzavřít a plnit. 

Zpracováváme následující osobní údaje:

 • jméno, příjmení, titul,
 • adresa bydliště, popř. doručovací či fakturační adresa,
 • datum narození, případně rodné číslo,
 • e-mailová adresa a telefonní číslo,
 • číslo bankovního účtu,
 • jde-li o zákazníka-podnikatele, taktéž adresa jeho sídla, IČO a DIČ,
 • další informace týkající se zákazníka či třetích osob, jež jsou nezbytné pro řádné poskytování našich služeb;
 • informace o uživatelském chování na webových stránkách a v aplikaci (cookies a Google Analytics).

Údaje zpracováváme elektronicky a automatizovaně. Přijímáme vhodná bezpečnostní opatření (zejména technická a organizační), abychom ochránili vaše osobní údaje před jakoukoli náhodnou ztrátou, zničením, zneužitím, poškozením a neoprávněným nebo nezákonným přístupem. 

Účel zpracování osobních údajů

Údaje zpracováváme za účelem:

 • vyřízení objednávky, uzavření smlouvy a výkonu souvisejících práv a povinností; 
 • zasílání obchodních sdělení a plnění dalších marketingových a PR aktivit;
 • analýzy chování a potřeb klientů a následné individualizace našich služeb.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracováváme po dobu:

 • než odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • 3 let od ukončení smlouvy či poskytnutí jednorázové služby;
 • nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů;
 • trvání našich povinností ze zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů.

Příjemci osobních údajů

Naše společnost zpřístupňuje osobní údaje klientů pouze:

 • svým zaměstnancům, pokud k nim přístup mít musí;
 • dalším zpracovatelům, se kterými máme uzavřené smlouvy (např. IT služby, účetnictví apod.), a těm kteří se podílí na:
  • poskytování našich služeb a realizaci plateb;
  • našich marketingových a PR aktivitách.
 • orgánům veřejné moci, jakými jsou např. úřady, soudy apod.;
 • dalším příjemcům, je-li takové zpřístupnění:
  • v souladu s potřebami, zájmy a pokyny klientů;
  • nutné či vhodné pro poskytování našich služeb;
  • vhodné pro naše marketingové a PR aktivity.

Pokud je někdo z našich smluvních partnerů uvedených výše ze zahraničí, předáváme osobní údaje i do zahraničí.

Za co odpovídají klienti

Návštěvníci webu, uživatelé aplikace a ostatní naši klienti odpovídají za správnost poskytnutých údajů, průběžnou aktualizaci údajů a souhlas všech osob, jejichž údaje nám poskytují. 

Práva klientů

Kdokoliv kdo nám poskytne osobní údaje, má následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajů. Jste oprávněni od nás získat informace o tom, zda zpracováváme vaše osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem je zpracováváme. Dále máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu opravili vaše nepřesné osobní údaje. Neúplné osobní údaje máte právo kdykoliv doplnit.
 • Právo na výmaz. Na vaši žádost (při splnění podmínek GDPR) jsme povinni vymazat a zlikvidovat osobní údaje, které o vás zpracováváme.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů. V případech určených právními předpisy máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. Navíc máte právo vznést námitku proti zpracování, které je založeno na našich oprávněných zájmech, zájmech třetí strany, nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.
 • Právo na přenositelnost osobních údajů. Máte právo od nás získat veškeré vaše osobní údaje v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto osobní údaje můžete následně předat jinému správci, nebo žádat (pokud je to technicky možné), abychom je sami novému správci předali.

Jste-li nespokojeni se zpracováním svých osobních údajů, můžete podat stížnost buď přímo na naši adresu uvedenou výše, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, IČO: 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha.

ŽÁDOST O PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Vaše data

pod drobnohledem

Získejte nabídku